Přeskočit na obsah

Aktuality pro knihovny

                   

KalendarAktualita ze dne: 12. dubna 2021


  

Doporučení Ministerstva kultury pro provoz knihoven od 12. 4. 2021

 Ministerstvo kultury v souvislosti s uvolněním provozu knihoven od 12. 4. 2021 dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, č.j. MZDR 14601/2021-1/MIN/KAN, bod č. 13 (viz níže) a s ohledem na složitou epidemickou situaci doporučuje: 

https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/doporuceni-ministerstva-kultury-pro-provoz-knihoven-od-12-4-2021-4-cs4194.html

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, č.j. MZDR 14601/2021-1/MIN/KAN (viz v příloze) – týká se maloobchodu, obchodu a služeb – změna pro potřeby knihovnické činnosti, se kterou se budeme muset vypořádat, je uvedena v bodě č. 13:

„omezuje provoz v provozovnách podle bodu I/1, v nichž není zakázána přítomnost veřejnosti, s výjimkou vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob, a provoz knihoven, tak, že provozovatel dodržuje následující pravidla:

  1. v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2 prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 15 m2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející zákazníka,
  2. aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti,
  3. zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 2 metry), přičemž zákazník, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu,
  4. umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
  5. zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory v provozovně,
  6. zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu,
  7. jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba zajišťující jejich průběh,
  8. v případě osoby, která veze kočárek s dítětem, nesmí provozovatel vyžadovat, aby pro nákup používala nákupní vozík, a dítě v kočárku se nezapočítá do celkového dovoleného počtu osob na prodejní plochu,

s tím, že prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady, plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači; do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory,“

Podrobně, viz též:

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-omezen%C3%AD-obchodu-a-slu%C5%BEeb-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-12.-4.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

          


KalendarAktualita ze dne: 15. března 2021


Vážení a milí,
upozorňujeme, že došlo ke změně pevných telefonních linek do Městské knihovny Benešov. Číslo 317 721 731 bylo zrušeno.
Jediná pevná linka do knihovny je tedy 317 725 733. Telefonní linky dále budou fungovat pak již klasicky.
Pro komunikaci s Regionálním centrem doporučujeme však používat mobilní čísla, podrobněji jsou rozepsány zde.

         

KalendarAktualita ze dne: 8. března 2021


Vážení a milí,

do odvolání je provoz regionálního centra omezen. Pro více informací nás prosím kontaktujte.

   

KalendarAktualita ze dne: 18. prosince 2020


Roční výkaz o knihovně za rok 2020 je ke stažení na webu: https://www.statistikakultury.cz/vykazy/

Vyplněný výkaz prosím zasílejte na adresu benešovské knihovny, samozřejmě můžete využít možnosti poslat výkaz nejdříve ke kontrole, a to na e-mailovou adresu:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , popř. na  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  a až poté jej poslat poštou, ale to záleží na Vás.


Termín odevzdání je 8.2.2021

  

Předem Vám děkujeme za spolupráci a přejeme Vám mnoho zdraví v novém roce!

         

KalendarAktualita ze dne: 16. listopadu 2020


Od pondělí 16. 11. 2020 bude epidemiologickou situaci znázorňovat systém hodnocení PES (protiepidemický systém). Pro knihovny platí tato stupnice.

 

Stupeň 1

Organizační a režimová opatření.

Stupeň 2

Omezení počtu osob (2 osoby na 15m2 provozní plochy), rozestupy 2 m mezi zákazníky, organizační a režimová opatření.

Stupeň 3

Omezení počtu osob (1 osoba na 15m2 provozní plochy), rozestupy 2 m mezi zákazníky, režimová a organizační opatření.

Stupeň 4

Pouze výdej předem objednaných výpůjček a jejich vracení přes výdejní okénko.

Stupeň 5

Pouze bezkontaktní výdej a vracení výpůjček.Podrobnou informaci o systému PES najdete na:

https://koronavirus.mzcr.cz/epidemiologickou-situaci-bude-nove-znazornovat-system-hodnoceni-pes/            

        

KalendarAktualita ze dne: 29. října 2020


NÁRODNÍ ÚŘAD PRO KYBERNETICKOU BEZPEČNOST připravil několik manuálů a doporučení pro bezpečnou práci na dálku a videokonference:

Bezpečná práce na dálku - doporučení pro firmy i zaměstnance
https://www.nukib.cz/cs/infoservis/doporuceni/1523-bezpecna-prace-na-dalku-doporuceni-pro-firmy-i-zamestnance/

Videokonference bezpečně
https://www.nukib.cz/download/publikace/podpurne_materialy/2020-07-17_Standard-pro-VTC_1.0_Priloha-1-barevne.pdf

Bezpečnostní standard pro videokonference
https://www.nukib.cz/cs/infoservis/aktuality/1599-predstavujeme-bezpecnostni-standard-pro-videokonference/
             


KalendarAktualita ze dne: 21. října 2020      


Vážené kolegyně a kolegové,

podle dnešního (21.10.2020) rozhodnutí vlády by měly být knihovny od 22. 10. 2020 uzavřeny. Plné znění všech nařízení najdete na https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-21--rijna-2020-184363/

Z "Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb" https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Omezeni-obchodu-a-sluzeb-1079.pdf zcela jasně nevyplývá, že knihovny mají být uzavřeny (respektive knihovny zde nejsou přímo jmenovány). Podle sdělení ředitele kanceláře ministra kultury pana Chmelíčka, Ministerstvo zdravotnictví potvrdilo, že knihovny mají být od 22. 10. 2020 uzavřeny.

Doporučujeme si také pečlivě přečíst „Krizové opatření o zákazu volného pohybu osob“  https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Pohyb-osob-1078.pdf

 V tomto nařízení se mimo jiné uvádí:

I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:  

1. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,

2. nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,

3. cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb osob příbuzných a blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu,

Půjčování knih zde není uvedeno jako základní životní potřeba.


PhDr. Vít Richter, generální ředitel Národní knihovny České republiky, Národní knihovna České republiky, Klementinum 190, Praha 1, www.nkp.cz,


KalendarAktualita ze dne: 15. října 2020


Ministerstvo kultury vydalo doporučení pro provoz knihoven od 14. 10. do 3. 11. 2020

https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/platna-hygienicka-opatreni-4-cs3993.html

Cílem Doporučení je zajištění veřejných knihovnických a informačních služeb knihoven, zapsaných v evidenci knihoven MK dle zákona č. 257/2001 Sb.

Je třeba důsledně dodržovat následující principy:


V daném období platí omezení hromadných akcí (tj. akcí konaných v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo ve vnějších prostorech) s výjimkami viz https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/1--hromadne-akce-1021.pdf

O  pravidlech uvedených pod odrážkami 1 - 3 je nezbytné informovat zaměstnance i čtenáře a návštěvníky knihovny, a to zejména prostřednictvím informačních letáků u vstupu do knihovny, pomocí elektronické komunikace na webových stránkách knihovny či sociálních sítích nebo jiným vhodným způsobem.

Uvedená doporučení se mohou změnit v souvislosti s aktuálním vývojem epidemiologické situace v ČR, opatřeními vlády, případně mohou být dále upřesněna orgány státní správy a samosprávy.

Podrobnější informace k zajištění podmínek pro optimální hygienické a organizační fungování knihoven naleznete na https://ipk.nkp.cz/koronavirus-1/koronavirus

Pravidla pro nošení roušek, omezení obchodu a služeb a další omezení mohou být nyní upravena i lokálně rozhodnutím jednotlivých krajských hygienických stanic na základě konkrétní epidemiologické situace v regionu. Pro více informací sledujte webové stránky Ministerstva zdravotnictví a webové stránky příslušné krajské hygienické stanice. Přehledné shrnutí aktuálních omezení naleznete i na https://koronavirus.mzcr.cz/aktualni-opatreni/.
KalendarAktualita ze dne: 15. října 2020